همکار فایل

ترجمه ارتباط فرهنگ سازمانی اثربخشی سازمانی

ترجمه مقاله انگلیسی:

Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge
ارتباط فرهنگ سازمانی , ساختار, استراتژی و اثربخشی سازمانی: نقش واسطه ای مدیریت دانش

تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  17 صفحه
دانلود متن انگلیسی


چکیده:
 روندهای مدیریت دانش دارای مفاهیم ویژه هستند و دارای تأثیرات سازمانی هستند. این مقاله به آزمایش نقش واسطه ی مدیریت دانش در رابطه ی بین فرهنگ سازمانی، ساختار و تأثیرات سازمانی می پردازد و 301 سازمان را دربرمی گیرد. مدیریت دانش بر طبق نتایج منجر به تأثیر ساختار و استراتژی سازمانی بر تأثیرات سازمانی می شود. یافته های دارای مفاهیم نظری مرتبط با مدیریت دانش هستند و حوزه ی تحقیقی مدیریت دانش را گسترش می دهند و مجموعه ای از روندهای مدیریت غیر وابسته به آزمایش مکانیسم سیستم گسترده را آزمایش می کنند و منابع داخلی و مزیت رقابتی را بررسی می کنند.


 کلید واژه ها:

مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، تأثیرات سازمانی

خرید