همکار فایل

روش تحقيق حسابداری

روش تحقيق حسابداری
تعداد صفحات: 13
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

چكيده:

مباحث مربوط به زنان، هويت جنسيت، شكل گيري و تغييرات آن از جمله حوزه هايي است كه در سال هاي اخير در محافل آكادميك و سياسي - اجتماعي گسترش بسياري يافته است. اين امر تا حدود بسياري بازتاب دگرگوني در خود زندگي اجتماعي است كه سبب شده در پرتوي تازه به تفاوت هاي از پيش برقرار شده بين هويت و شيوه هاي رفتار نوعي زن و مرد نگريسته شود. تحولاتي كه در دهه هاي اخير در زمينه ي ارتباطات و فضاي سايبر روي داد،سبب دگرگوني نقش هاي اجتماعي و آگاهي زنان شده است. افزايش تحصيلات زنان و مشاركت آن ها در كارهاي درآمدزا از سويي سبب كاهش مطلوبيت الگوي زن سنتي مي شود و از سويي ديگر سبب دشواري در هماهنگ كردن نقش هاي سنتي و قديمي با نقش هاي جديد مي شود و مي تواند به تعارض هويت زنان منتهي شود.   فهرست
چكيده
متغيرها
مقدمه و طرح مسئله
سوالات اصلي و فرعي
پيشينه ادبياتي
فرضيه ها
هدف تحقيق
روش تحقيق
سازماندهي پژوهش
منابع و مآخذ

خرید