همکار فایل

پروژه آماری دانش آموزی

پروژه آماری:

تعداد صفحات: 7
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

متغییر تصادفی موضوع مورد مطالعه:تعداد نمرات دانش آموزی کلاس
نوع متغییر:کمی گسسته
اندازه جامعه:کلاس 06 ، دبیرستان (25 نفر)
اندازه نمونه:20 نفر
روش انتخاب نمونه=از طریق ماشین حساب
انتخاب عدد تصادفی از طریق ماشین حساب

خرید