همکار فایل

بررسي عوامل محيطي ، ويژگيهاي اقليمي و آب و هوايي

پاورپوینت بررسي عوامل محيطي ، ويژگيهاي اقليمي و آب و هوايي

فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 33 اسلاید


اقليم
طراحي اقليمي روشي است براي كاهش همه جانبه هزينه انرژي يك ساختمان.
هدف از طراحي اقليمي ثابت نگه داشتن يا به حداقل رساندن هزينه لازم براي حفظ شرايط مطلوب و اسايش در فضاي داخل بنا ميباشد.

 هدفهاي طراحي اقليمي عبارتند از:
زمستان
- مقاومت در مقابل اتلاف و خروج حرارت به بيرون از ساختمان.
جذب هر چه بيشتر حرارت خورشيدي مانند پرتوي افتابي كه از پنجرههاي جنوبي مي تابد.

اقليم     ............................................................................................................................................    4
هدفهاي طراحي اقليمي     ..................................................................................................................    4
نمونه اي از ابزارهايي كه در پوسته يك ساختمان بكار مي روند    ..........................................................    5
باد ( تاثير محوطه ساختمان در كنترل جهت و سرعت باد)    ..................................................................    5
باد شكن ها   .....................................................................................................................................    5
تابش افتاب   ...................................................................................................................................    6
تابش افتاب بر انواع بام    ................................................................................................................    6
دياگرام جهت وزش بادهاي غالب در ماههاي مختلف   .........................................................................    7
جهت قرارگيري بلوكها با توجه به باد غالب   ........................................................................................    10
تعيين جهت هاي مناسب ساختمان در رابطه با تابش آفتاب    ..........................................................     11
جهت قرار گيري ساختمانه با توجه به نور خورشيد   ..............................................................................    12   
جداره هاي نور گذر و فرم پنجره ها   ....................................................................................................    13
تاثير جهت و نوع بازشوي پنجره   ........................................................................................................    13
تاثير اندازه پنجره    ...........................................................................................................................     14
كيفيت سطح مورد تابش    ...............................................................................................................     15
ضريب جذب انرژي حرارتي خورشيد در رنگ هاي مختلف    .....................................................................     16
انرژي خورشيدي جذب شده در ديوارها   ...............................................................................................     17
سطوح قائم   ....................................................................................................................................    18
سطوح افقي   ....................................................................................................................................    18
مناسبترين جهت استقرار و فاصله بين ساختمان هاي چهارطبقه   .........................................................     19
انتخاب جهت قرارگيري ساختمان   ........................................................................................................    20
جهت قرارگيري مناسب ساختمان براي استفاده از بادهاي شرقي ياغربي   .............................................     21
جهت قرارگيري مناسب ساختمان براي استفاده از بادهاي شمال غربي – جنوب غربي – شمال شرقي يا جنوب شرقي   .......      22
بافت مجموعه   ..................................................................................................................................    23
فرم ساختمان و اقليم    .......................................................................................................................    23
ميزان تاثير باد و تابش خورشيد در فرم و ارتفاع ساختمان ها   ................................................................     24
ظرفيت حرارتي    ...............................................................................................................................     24
مقاومت حرارتي   ............................................................................................................................      25
تعيين ويژگي مصالح    .....................................................................................................................      26
راهكار هاي اجرايي در طراحي اقليمي   .................................................................................................     27
تاثير سايبان   ...................................................................................................................................      31
سايبان هاي طبيعي    .......................................................................................................................      32
جمع بندي كلي   ...............................................................................................................................     33

خرید