همکار فایل

پایدار کننده سیستم قدرت

مقایسه روش های مختلف برای طراحی پایدار کننده سیستم قدرت


تعداد صفحات: 32
فرمت :ورد (قابل ویرایش)چکیده:
مشکل عمده دربهره برداری سیستم قدرت مربوط به ناپایداری سیگنال کوچک ناشی از میرایی ناکافی سیستم است. موثر ترین راه مقابله بااین بی ثباتی استفاده ازکنترل کننده های کمکی به نام پایدار کننده های سیستم قدرت، برای تولیدمی رایی اضافی در طول نوساناتفرکانس پاییندرسیستم است مدل هیفرون فیلیپ  یک ماشین سنکرون معمولا درتجزیه و تحلیل پایداری سیگنال کوچک استفاده می شود.
روش های مختلف برای طراحی پایدار کننده سیستم قدرت برای تغییر دادن مدل هیفرونفیلیپ پیشنهاد شده است.پارامترهای پایدار کننده سیستم قدرت توسط سه روش، درجه دوم خطی پایدار کنندهسیستم قدرت، پایدار کننده سیستم قدرتالگوریتم ژنتیکوپایدار کننده سیستم قدرتپیشنهادی  تنظیم شده اند.کارآیی روش طراحی پیشنهادی و عملکرد پایدار کننده در طیف  وسیعی  از شرایط عملیاتی سیستم مورد بررسی قرار گرفته استو  عملکردکنترل کننده پیشنهادی بسیار بهتر ازپایدار کننده سیستم قدرت درجه دوم خطی وپایدار کنندهسیستم قدرت مبتنی بر الگوریتم ژنتیکاست.

خرید