همکار فایل

پاورپوینت فناوری اینترنتی

چالشهای پیشروی فناوری اینترنتی 
فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 16 اسلاید

 فناوریهایی که درآینده برای تولید وعرضه نرم افزار مورداستفاده قرار خواهند گرفت با فناوریهای مورد استفاده درگذشته تفاوتهای عمده خواهندداشت همچنین شیوه ای که درآیند ه مورداستفاده قرارخواهدگرفت،متفاوت است.سازمانها آمادگی لازم راندارندتااز مزایای ناشی از این فناوریها بهره مند گردند .همچنین آنها حتی این آمادگی راندارند تازیر ساختهای فنی به وجود آورند که برای کاربرد مجموعه نرم افزارهای استاندارد آینده مورد نیاز خواهد بود.                             

خرید