همکار فایل

تحقیق تصفيه فاضلاب

تصفيه فاضلاب در ايران
تعداد صفحات: 40
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

تصفيه فاضلاب در ايران
در ايران از زمانهاي بسيار دوري لجن بدست آمده از چاههاي جذب كننده فاضلاب به عنوان كود كشاورزي بكار گرفته مي شده است .ولي درتمام اين روشها بيشتر تكيه بر بازيابي ازمواد كودي فاضلاب بوده است و نه تصفيه ان . در ايران امروز تصفيه خانه هاي فاضلاب به صورت پيشرفته خود سابقه ي تاريخي طولاني ندارند و محدودند به چند تصفيه خانه ي محلي در نواحي شمال تهران كه قديمي ترين آنها تصفيه خانه ي صاحبقرانيه مي باشد كه در سال 1340شروع بكار كرده است .از نظر بزرگي مهمترين تصفيه خانه ها ،تصفيه خانه هاي اصفهان مي باشند كه قديمي ترين آنها درسال 1345شروع بكار كرده است. جدول زير نام برخي از تصفيه خانه هاي فاضلابي كه در سال 1376مشغول بكار بوده اند را در شهرهاي ايران نشان مي دهد. با توجه به اعداد اين جدول ،جمعيت زير پوشش تصفيه خانه هاي فعال در سال نامبرده در اصفهان حدود 70% ودر تهران كمتر از 3% بوده است .    

خرید