همکار فایل

پرسشنامه تمايل به برنامه ريزي

پرسشنامه تمايل به برنامه ريزي

تعداد صفحات: 2
فرمت :ورد (قابل ویرایش)هدف: اين ابزار سنجش براي كمك به ارزيابي تمايل افراد براي برنامه ريزي فعال طراحي گرديده است.

نحوه تكميل: اين تحقيق پيمايشي را با گذاردن بله يا خير در جاهاي خالي سمت راست هر عبارت

خرید