همکار فایل

تحقيق زندگینامه جلال آل احمد

تحقيق زندگینامه جلال آل احمد

تعداد صفحات: 15
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


مذهب و روحانيت از ديدگاه جلال
آل احمد در بررسي مقولة «مذهب و روحانيت»، از يك سو به مظاهر خرافي مذهب در جامعه و سختگيريهاي مفرط خانواده هاي مذهبي (همچون خانوادة خود) توجه داشته و اين امور را نقد مي كند، و از سوي ديگر با مطالعه تاريخي دربارة مذهب و روحانيت تشيع و نقش آن در زندگي اجتماعي ايرانيان، به برجسته كردن برخي از اصول مترقي مذهب تشيع مي پردازد. آل احمد «انتظار» ، «اجتهاد» و «شهادت» را از اصولي مي داند كه تمسك به آنها بسياري از مشكلات جامعة ايران را مي‎تواند برطرف نمايد.


فهرست مطالب
عنوان     صفحه
مقدمه    1
چکیده    2
زندگي نامه جلال (مثلاً شرح احوالات)    3
انديشه هاي جلال    9
پايگاه اجتماعي جلال    11
پديدة غربزدگي از ديدگاه جلال    17
زنان از ديدگاه جلال    21
مذهب و روحانيت از ديدگاه جلال    21
جلال از ديدگاه سيمين دانشور (شوهر من جلال)    23
خاطره اي از جلال (ويليام ميلوارد)    35
آثار جلال    40
مرگ جلال    42
مرثيه اي در سوگ جلال (مهدي اخوان ثالث)    43
جمع بندي    45
منابع و مأخذ    53
 

خرید