همکار فایل

فصل ۴ پایان نامه

این تحقیق با توزیع پرسشنامه میان مدیران خرید 291 مشتری صنعتی از مشتریان شرکت نفت که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، به دنبال پاسخ به این پرسش است که

 آیا مسئولیت های اجتماعی از طریق شهرت سازمان و ارزش ویژه برند، تاثیر معناداری بر روی عملکرد برند دارند؟


یافته های این تحقیق، ارتباط مثبت میان مسئولیت های اجتماعی از طریق ارزش ویژه برند و شهرت سازمان بر عملکرد برند را تایید نمی کند. یافته های تحقیق همچنین نشان داد که شهرت سازمان و همچنین ارزش ویژه برند ارتباط مثبت و معناداری با عملکرد برند دارند، مسئولیت های اجتماعی و شهرت سازمان بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد و نهایتا شهرت سازمان تاثیر مثبت و معناداری بر روی ارزش ویژه برند دارد.


فهرست مطالب:
تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی اعضای نمونه
جنسیت
 نمودار میله‌ای مربوط به فراواني جنسیت پاسخ‌دهندگان
سن
حصیلات
سابقه مشتری
سابقه حضور در صنعت
تعداد پرسنل
نمودار میله‌ای مربوط به فراواني تعداد پرسنل پاسخ‌دهندگان   
آمار استنباطی
آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش   
ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
ارزیابی بخش اندازه‌گیری مدل
تحلیل عاملی تأییدی شاخص‌های متغیر مسئولیت‌های اجتماعی شرک
تحلیل عاملی تأییدی متغير شهرت سازمان
تحلیل عاملی تأییدی متغير عملکرد برند   
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغير ارزش ویژه برند
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغير ارزش ویژه برند
بررسی اثر متغیرهای جمعیت شناختی بر متغیرهای تحقیق   


خرید