همکار فایل

پروژه spss

پروژه spss


تعداد صفحات: 42
فرمت :ورد (قابل ویرایش)
به همراه فایل های spss

تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزار های جمع‌آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی، دسته بندی و ... و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرایند ها، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنباط‌ها و تعمیم‌های بعدی دارند (خاکی، 1387: 325(.

تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله‌ای علمی از پایه‌های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت‌های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. در این فصل نیز به توصیف داده‌های پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده‌هايي كه به وسيله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری‌شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود. نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده‌ها بسته نرم‌افزاری spss نسخه22  استفاده شده است .

خرید