همکار فایل

ترجمه اندازه بهینه و محل دستگاه SVCT

ترجمه مقاله انگلیسی

 Optimal sizing and location of SVC devices for improvement of voltage profile in distribution network with dispersed photovoltaic and wind power plants


اندازه بهینه و محل دستگاه SVCT برای بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع با فتوولتاییک پراکنده و نیروگاه بادی

 
تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
 تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه


مقدمه: از لحاظ تاریخی توسعه شبکه های توزیع بدنبال مفهوم سنتی آن در تولید برق متمرکز بوده و شبکه توزیع با یک شعاع توپولوژیکی منفعل بوده است. جریان های برق در شبکه توزیع سنتی یک طرفه بود و توسط مشخصات بار تعیین می شده است. افت ولتاژ توسط تنظیم ترانسفورماتور بوده و خازن هایی در جهت بهبود آن استفاده می شده است. با این حال سیستم قدرت در حال تغییراست.

خرید