همکار فایل

تاثیر اشتغال زنان بر خانواده

روش تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده
تعداد صفحات: 58
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


قسمتی از متن:
چکیده: این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و ... تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق 100 نفر از زنان شاغل شهر تهران است

خرید