همکار فایل

خال لب . اشوب خال لب .سروده محمد رضا دامغانی

خال لب . اشوب خال لب .سروده محمد رضا دامغانی

امام خمینی . ره .

من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

رهبر معظم انقلاب

تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی

محمد رضا دامغانی

 تو که خود جای تبی بهر چه پرسان شده ای

خرید