همکار فایل

مقاله انگلیسی کارائی مرور وب

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی
کارائی مرور وب با پردازش    thin client بی سیم

Web Browsing Performance of
Wireless Thinclient Computing


تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  7 صفحه
دانلود متن انگلیسی


مقدمه :
محبوبیت برنامه های کاربردی وب و افزایش شبکه های بی سیم موجود ، رشد دستگاه های پردازش همراه و بی سیم را می افزاید. به موازات این رشد ، سیستم های پردازش تین کلاینت بی سیم نیز در حال پدیدار شدن هستند .


 INTRODUCTION
The popularity of web applications and the increasing availability of wireless networks are fueling a growing proliferation of wireless and mobile computing devices.

خرید