همکار فایل

ترجمه مقاله نقش دیپلماسی در تشکیل برندسازی ملی

 دانلود ترجمه مقاله انگلیسی

نقش دیپلماسی عمومی در تشکیل برندسازی ملی و فرصت‌های دیپلماسی عمومی ترکیه

Role of public diplomacy in establishing nation branding and public diplomacy possibilities of Turkey1
تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
دانلود متن انگلیسی

نقش دیپلماسی عمومی در تشکیل برندسازی ملی و فرصت‌های دیپلماسی عمومی ترکیه چکیده: دیپلماسی عمومی روی ارزش‌های افزوده‌ی کشورها به جهان بناشده است. کشورهایی که از عناصری استفاده می‌کنند که به قدرت نرم معروفند مانند دانش، هنر، ورزش، فرهنگ و آموزش به طور حرفه‌ای به مرکز توجه تبدیل شده‌اند و قدرت نفوذ خود را از دست داده‌اند. ابزارهای دیپلماسی عمومی تعامل بین منطقه‌ای را توانمند می‌سازد و همچنین راه را برای همکاری و دوستی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هموار می‌کند. هدف اصلی دیپلماسی عمومی ساختن روابط طولانی مدت تثبیت‌شده است. دیپلماسی عمومی روی این فرضیه بناشده که تصویرو حیثیت یک کشور نیرو‌هایی هستند که زمینه‌ا‌ی مطلوب را برای تعامل فردی ایجاد می‌کنند...

خرید