همکار فایل

پرسشنامه بهره وری

پرسشنامه بهره وری روزانه افراد
شامل : 6 صفحه


یکی از سوالات:
اگر در یک شرایط عادی باشید، با چه سهولتی از خواب برمی خیزید؟
الف. به سختی از خواب برمی خیزم
ب. با سهولت کمی از خواب برمی خیزم
ج. براحتی از خواب برمی خیزم
د. خیلی راحت از خواب برمی خیزم

خرید