همکار فایل

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی تفکر در سیستم ها، کار روی فرایندها

 دانلود ترجمه مقاله انگلیسی
 Thinking in Systems; Working on Processes . . . The New Business Paradigm
 تفکر در سیستم ها، کار روی فرایندها .......... مدل کسب و کار جدید

تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
دانلود متن انگلیسی
 

 دیوید هاوارد این مقاله در نظر دارد تا به توضیح علت شکست بسیاری از ابتکارهای « مدیریت کیفیت جامع» و ابتکارهای «مهندسی مجدد فرایند کسب و کار» در برآوردن انتظارات حامیانشان کمک کند و نحوه پیوند احتمالی این شکست ها با فقدان درک اجتماعی- تکنیکی (افراد/ فرایندها) را توضیح بدهد. این مقاله اهمیت افراد را مورد تأکید قرار می دهد، قابلیت های آنها را از قابلیت های ماشین های پردازشگر متمایز می کند و بر این اساس نقش سیستماتیک مفیدی را برای پردازش اطلاعات (IT) بعنوان یک کمک کننده در جهت نتایج عملکردی کسب و کار برتر مشخص می کند. یک چهارچوب دانش محور برای انجام چنین کاری توصیف می شود که مدیران را قادر می سازد تا راه حل های خاصشان را که مبتنی بر اصول نیرومند سازمانی است که در نظم طبیعی یافت می شوند طرح کنند.

خرید