همکار فایل

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی
The implications of the new capital adequacy

rules for portfolio management of credit assets

مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري :

تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
دانلود متن انگلیسی

قسمتی از متن ترجمه:
مديريت ريسك اعتبار در معرض تغييرات عمده قرار گرفته است . اين تغييرات باعث تحت تأثير قرار گرفتن روند رقابت در بازارهاي اعتباري ، ايجاد فرصتهايي براي بانكهايي كه اولين مزيت ها را حفظ مي كنند ، مي شود . يكي از فرصتهاي ايجاد شده ، حوزه مديريت پورتفوليوي اعتباري است . در حالي كه بسياري از بانكها اولين تجربيات خود را با اين مفهوم جديد ايجاد كرده اند و مسئوليت هاي سازماني را براي اجراي آن تنظيم كرده اند ما تصور مي كنيم كه نياز زيادي براي شتاب دادن به اين تلاشها وجود دارد علي الخصوص ما چهار محرك كليدي را مشاهده مي كنيم كه باعث حركت سريع بانها به سوي يك موقعيت رقابتي تر ميشود.


خرید