همکار فایل

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی تشخیص اسپایک های صرعی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده

Epileptic Spike Detection Using a Kalman Filter Based Approach

تشخیص اسپایک های صرعی با استفاده از رویکرد مبتنی بر فیلتر کالمن


تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
دانلود متن انگلیسی


چكیده

نوار مغز (EEG) شامل یک پس زمینه و اسپایک های صرعی گذرای (ES) غير ایستان است. .تشخيص اسپایک های صرعي در نوار مغزی از اهميت ویژه ای در تشخيص صرع برخوردار است. در این مقاله یک روش جدید برای تشخيص اسپایک های صرعي در ضبط EEG ارائه شده و از یک مدل خودبازگشتي متغير با زمان (TVAR) که از حضور فرایندهای غير ایستان در سيگنال نوارمغزی است، استفاده مي کند که از دو مرحله ی اصلاح وپيش بيني برای بهبود نویز سيگنال استفاده شده   و پارامترهای فرایند خودبازگشت از طریق فيلتر کالمن(KF) تخمين زده شده است. لذا سيگنال EEG ابتدا پيش پردازش شده و اسپایک ها برجسته مي شوند، سپس از طریق یک تابع آستانه، مکان آنها تعيين مي گردد. با شبيه سازی وساخت سيگنال EEG در نرم افزار متلب و سپس اجرای روابط فیلتر بر سیگنال  در نرم افزار متلب مشاهده مي کنيم که اسپایک های مشخص تری داریم...

خرید