همکار فایل

دانلود مقاله ترجمه شده سرمایه فکری و ارزش شرکت

ترجمه مقاله انگلیسی
Intellectual capital and company value
سرمایه فکری و ارزش شرکت

تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده:
بسیاری از روش های سنتّی ارزشیابی شرکت عملکرد تاریخی را نشان می دهند در حالیکه لازم است ارزشی که رشد ممکن و خارج از ترازنامه است نیز در نظر گرفته شود. تفاوت های بزرگی بین ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت وجود دارد و این تا حدّی بخاطر سرمایه فکری است. هدف این مطالعه، بررسی تجربی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت است. نتایج تجربی نشان می دهند که می توان نتایج مختلطی در مورد رابطه بین ضریب فکری ارزش افزوده VAIC و ارزش شرکت، یافت.
کلمات کلیدی: ارزش شرکت؛ سرمایه فکری؛ سرمایه انسانی؛ Q توبین؛ ضریب فکری ارزش افزوده (VAIC)

خرید