همکار فایل

ترجمه مقاله تغييرات رنگ و محوسازي در آسفالت

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رشته عمران

دانلود مقاله انگلیسی به همراه ترجمه


Fading and color changes in colored asphalt quantified by the image

analysis method

تغييرات رنگ و محوسازي در آسفالت از طريق متد آناليز تصوير محدود شده است.


تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
دانلود متن انگلیسی

ترجمه قسمتی از متن:

متدهاي تحقيق
1-2- منبع مواد
آسفالت روشن كه در اين بررسي به كار گرفته شد از تركيب صمغ، مايه قيري، گريس و مواد دو قطبي شده استخراج و از طريق كارخانه مواد آسفالت محلي توليد مي شد. رنگ هاي به كار رفته از كارخانه اروپايي به دست مي آمد. مواد شيميايي رنگ هاي قرمز و سبز از طريق ميكروسكوپ الكترون بررسي و در جدول 1 نشان داده مي شوند. اجزاي اصلي شيميايي رنگ قرمز Cr و K هستند. بنابراين رنگ سبز از Fe و K تشكيل شده است. با گرم كردن آسفالت روشن در اجاق تا C ْ 160 و سپس تركيب آن ها با رنگ هاي سبز و قرمز در نسبت هاي طراحي شده مختلف، آسفالت رنگي براي اين بررسي آماده شد. سپس تست افزايش طول عمر آسفالت رنگي انجام شد.خرید