همکار فایل

مقاله مهندسی خردگی

مهندسی خردگی
تعداد صفحات: 18
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


فهرست مطالب :
تعریف خوردگی
انواع خردگی
خردگی یکنواخت
خردگی گالوانیکی یا دو فلزی
اثرات محیط
اثر فاصله دو الکترود
اثر سطح
جلوگیری
کاربردهای محیط
حفاظت کاتدی
تمیز کردن نقره
حفاظت کاتدی و آندی

 
تعریف خوردگی
تعریف خوردگی : خوردگی را به چند بیان می توان تعریف نمود:
(1)    از بین رفتن یا پوسیدن یک ماده در اثر انجام واکنش با محیطش .
(2)    از بین رفتن مواد در اثر عواملی که صد در صد مکانیکی نیستند .
(3)    عکس متالوزی استخراجی .

خرید