همکار فایل

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری


برنامه ریزی کاربری اراضی شهری  جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی
فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 50مقدمه:                                                                                                                            
در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :                                                                       
1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه                                                                  
2) تراکم ساختمانی مسکونی: نسبت سطح زیر بنای ساختمانهای مسکونی به مساحت منطقه                         
3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه                                                                       
تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات

خرید