همکار فایل

ترجمه مقاله خزش و بهبود رفتار رئولوژی خواص آب گوجه فرنگی

ترجمه مقاله انگلیسی

Effect of high pressure homogenization (HPH) on the rheological
properties of tomato juice: Creep and recovery behaviours

اثر فشار همگن بالا ( HPH) در رئولوژی خواص آب گوجه فرنگی : خزش و بهبود رفتارتعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
دانلود متن انگلیسی


مقدمه :
خصوصیات رئولوژیکی غذاها برای طراحی عملیات واحد، بهینه سازی فرایند و تضمین کمیت بالای محصول مهم است. ( ایبارز و باربوسا 2003) ( جانواز و رائو 1999) خواص ویسکوالاستیک در طراحی و پیش بینی ثبات محصول بسیار مهم است. (ایبارز و باربوسا 2003 ) که در شرح آن بسیاری از پردازش ها و پدیده ذخیره سازی تحت تاثیر است. ( استاف 1996) فشار همگن بالا HPH یک تکنولوژی شامل فشار یک سیال از طریق یک شیر با شکاف باریک است که تا حد زیادی افزایش سرعت جریان را بدنبال  داشته و در نتیجه تنش برش بالابر را اعمال می کند. بنابراین مولکولها و ذرات معلق در مایه مانند سلولها تحت تنش مکانیکی بالایی قرار می گیرد.


خرید