همکار فایل

ترجمه مقاله اثر فشار بالایی همگن بر خواص رئولوژیکی آب گوجه فرنگی

ترجمه مقاله انگلیسی

Effect of high pressure homogenization (HPH) on the rheological properties
of tomato juice: Time-dependent and steady-state shear

اثر فشار بالایی همگن HPH)) بر خواص رئولوژیکی آب گوجه فرنگی : وابسته به زمان و حالت برشی پایدار


تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
دانلود متن انگلیسی


مقدمه :‌
فشار بالای همگن (HPH) یک تکنولوژی است که شامل یک سیال بوده که به سرعت از طریق یک شیر با شکاف باریک عبور می کند که تا حد زیادی سرعت آن افزایش می یابد و در نتیجه این فشار یک تنش برش بالا به وجود می آید.  بنابراین ذرات، سلول، و ملکول های معلق در مایع با یک تنش مکانیکی بالا بوده و تغییر شکل می دهد. (پنهو و همکاران 2011) و (فیلوری و همکاران 2004) مطالعات متعددی (PHP) برای  غیر فعال کرد میکروب ها در محصولات میوه انجام شده است استفاده از HPH به عنوان یک جایگزین جزئی وکلی برای پردازش حرارتی غذاها مخصوصاً گوجه فرنگی است که در اینجا مورد مطالعه می باشد.


خرید