همکار فایل

ترجمه مقاله تاثیر عملکرد سود سهام

ترجمه مقاله انگلیسی

Impact of Dividend Yield and Price Earnings Ratio on Stock
Returns: A Study Non-Financial listed Firms of Pakistan


تاثیر عملکرد سود سهام و  نسبت قیمت درآمد بازده بورستعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
دانلود متن انگلیسی


مقدمه :
مهمترین بخش از اقتصاد بازار سهام است. شرایط اقتصادی کشور حکم است.اندازه گیری  بازار سهام آن از طریق عملکرد (بشیر و همکاران )(2011) در پایان سال 2009، 651 اوراق بهادار در شرکت بورس کراجی قرارداشت. سرمایه پرداخت شده بابای rs بود. 894200000000 تولید ناخالص داخلی آن 6 درصد بوده در پایان سال 2009 کل ارزش بازار RS بوده 2890 میلیارداست. سرمایه ی بازار کمتر از 20 درصد تولید ناخالص است که بسیار کم است.


خرید