همکار فایل

ترجمه مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان

ترجمه مقاله انگلیسی
The Effects of Human Resource management Practices on Employees‟ Motivation and
Retention

اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان


تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
دانلود متن انگلیسی


اهمیت انگیزه:
انگیزه دارای سه جزء اصلی می باشد:
جزء اول آن همکاری است. هدف ازاین مفهوم یک نیرویی است که در موجود زنده وجود دارد و باعث می شود فعالیت کند. دومین مشخصه انگیزه ی فرد است که طی آن رفتار فردی یک جهت خاصی می گیرد. سومین مشخصه پشتکار می باشد که رفتار فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین هنگامی که یک شخص در یک شغل کار می کند انتظارمی رود که آن شخص برای مدت چندین سال در آن شغل باقی بماند. انگیزه ی انجام کار است که به فرآیند نیرومی دهد و باعث می شود که فرد به اهداف شغلی خود برسد.

خرید