همکار فایل

ترجمه مقاله انگلیسی داده کاوی جهانی

ترجمه مقاله انگلیسی

Global data mining: An empirical study of current trends, future forecasts
and technology diffusions

داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری:


تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه:
داده کاوی زمینه بین رشته ای است که ترکیبی مصنوعی از هوش، مدیریت پایگاه داده، تجسم داده ها، دستگاه یادگیری، الگوریتم های ریاضی و آمار را به وجود آورده است. داده کاوی نیز به عنوان کشف پایگاه داده ها شناخته شده است. دچن، هان ویو 1996 ، پیاتتکسی و اسمیت 1996 که به سرعت در حال ظهور می باشند. این فناوریها روش های مختلفی را برای تصمیم گیری حل مسئاله، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، تشخیص، یکپارچه سازی، پیشگیری آموزش و نوآوری را به ارمغان می آورد که نیاز به تکنیک های جدید برای کمک به تجزیه و تحلیل، درک و حتی تجسم مقدار بسیار عظیمی از داده های ذخیره شده را در برنامه های علمی و کاربردی را جمع آوری می کند. کشف دانش این فرآیند جالب توجه است.

خرید