همکار فایل

آيا هيپنوتيزم خطرناك است

آيا هيپنوتيزم خطرناك است
تعداد صفحات: 13
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

پيشگفتار

هيپنوز يا هيپنوتيزم يك واژه يوناني و به معني خواب كردن است. هينوتيزور باصطلاح علمي كسي است كه با نيروي چشمان و تسلط و فور ديگري را در خواب مصنوعي فرو مي برد و براي سهولت كار هيپنوتيزور را (عامل) و هيپنوتيز شونده را (معمول) گويند و گاهي عامل را به زبان علمي اپراتور خطاب مي كنند، وقتي مي‌گوييم هيپنوتيزور داراي قدرت خواب كردن است معني آن نيست كه عامل داراي چنين قدرتي است كه معمول را به اراده خود بخواباند در اين كار معمول هم نقش بزرگي دارد بايد او هم در اين كار با عامل همكاري كند تا عامل بتواند او را به خواب مصنوعي فرو ببرد و اين دو با هم رابطه مستقيم دارند و هرچه معمول ناتواني بيشتر ارائه كند يعني خود را در اختيار او بگذارد عامل هم در حد كامل معمول را در اختيار ميگيرد و او را مي خواباند.


فهرست مطالب
عنوان
چكيده   
پيشگفتار   
مقدمه   
بخش اول: هيپنوتيزم
فصل 1: كليات هيپنوتيزم   
1-1- تعريف هيپنوتيزم   
1-2- پيرايش هيپنوتيزم   
1-2-1- سازنده كلمه هيپنوتيزم   
1-2-2- انجام اولين هيپنوتيزم در تاريخ   
1-2-3- هيپنوتيزم خواب است؟   
1-3- هيپنوتيزم به خودي خود درمان مي شود؟   
1-3-1- آيا هيپنوتيزم خطرناك است؟   
1-3-2- امكان دارد كسي از حالت هيپنوتيزمي بيرون نيايد   
1-3-3- تاثير جنسيت در هيپنوتيزم شدن   
1-3-4- پيشواي مذهبي را نمي توان با هيپنوتيزم شدن وادار به رقص كرد
فصل 2: يادگيري هيپنوتيزم   
2-1- آيا هيپنوتيزم كردن استعداد خاصي مي خواهد؟   
2-2- آيا براي يادگيري هيپنوتيزم بايد تمريناتي انجام داد؟   
2-3- تاثير هوش در هيپنوتيزم شدن   
2-4- آيا از هيپنوتيزم مي توان در امتحانات نهايي و كنكورهاي دانشگاهي استفاده كرد؟   
 
بخش دوم: هيپنوتيزم درماني
فصل 3: هيپنوتيزم درماني جنسي   
3-1- عيب و نقص هاي جسمي ظاهري و هيپنوتيزم   
3-2- هيپنوتيز دارويي   
3-3- هيپنوتيزم در دندان پزشكي   
3-4- اورولوژي و بيماريهاي زنانه   
3-5- درمان چاقي با هيپنوتيزم   
فصل 4: هيپنوتيز درماني روحي   
4-1- هينوتيسم درماني براي جلوگيري از ترسها، هراسها و جلوگيري از استرس   
4-2- معالجه كرويي به وسيله هيپنوتيزم   
4-3- احضار روح ارواح به وسيله هيپنوتيزم   
4-4- درمان بدكاري جنسي به وسيله هيپنوتيزم   
بخش سوم: خود هيپنوتيزمي
فصل 5: خود هيپنوتيزم   
5-1- خود هيپنوتيزم يا اتوهيپنوتيزم   
5-2- يك طرح خود هيپنوتيزم   
5-3- خود هيپنوتيزم و تئوريهاي هيپنوتيزم   
5-4- خلاصه تئوريهاي هيپنوز   

خرید