همکار فایل

تحقيق سبك معماري

سبك معماري در مجموعه سراي گلشن
تعداد صفحات: 29
فرمت : ورد (قابل ویرایش)
 
فهرست
مصرفي واژه ها:
تركيب بندي كلي فضاها:
مصرفي كلي مجموعه سراي گلشن 
حياط :
نور در حياط:
تناسبات حياط:
محورهاي حياط:
محورها:
نماهاي حياط:
نماها:
حركت در حياط:
تأثير آب و گياهان در حياط:
دالان ها:
نور در دالانها:
 بررسي « نور» در دالانها
شكست در دالانها:
شكست و پرسپكتيو:
تغيير ارتفاعات در دالانها:
تغيير ارتفاعات:
مقايسه حجره هاي بالا و پايين دالانها:
مقايسة حجره هاي بالا با پايين
فرم بازشوهاي حجره‌هاي دالانها:
فرم بازشوها:
فرم سقف در دالانها:
فرم سقف:
تيمچه پوستي:
معرفي تيمچة پوستي:
سقف تيمچه:
نور در تيمچه:
نور:


خرید