همکار فایل

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی
دسته: مدیریت( مدیریت منابع انسانی- مدیریت بازاریابی)
فرمت: پاورپوینت

 در این فایل به بررسی نقش مدیریت منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی پرداخته ایم. بخش های این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه:
تعریف مزیت رقابتی
انواع مزیت رقابتی
مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی(پویا)
2- مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود
3- مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب
- مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار
کسب مزیت رقابتی از طریق منابع انسانی
تصمیمات استراتژیک در مورد رقابت:
مدیریت منابع انسانی و استراتژی های سازمان
نقش مدیریت منابع انسانی درکسب مزیت رقابتی از طریق نوآوری
نقش مدیریت منابع انسانی درکسب مزیت رقابتی از طریق نوآوری
نتیجه گیری

خرید