همکار فایل

روش تحقیق اخلاق و تربيت اسلامي

روش تحقیق اخلاق و تربيت اسلامي
تعداد صفحات: 30
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

سؤالات تحقيق
1-    آيا بين ميزان تبليغات مذهبي در مدرسه و گرايش دانش آموزان به فرايض ديني از ديدگاه دانش آموزان رابطه‌اي وجود دارد؟
2-    آيا بين ميزان محبوبيت و مقبوليت دبيران بينش اسلامي و گرايش دانش آموزان به فرايض ديني از ديدگاه دانش آموزان رابطه‌اي وجود دارد؟


فهرست
عنوان
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت مسئله
سئوالات تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعريف متغيرهاي تحقيق
ابزار تحقيق
شيوه اجرا
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع

خرید