همکار فایل

ترجمه ارزيابي قايبليت اطمينان و بهبود سيستم توزيع

ترجمه مقاله انگلیسی


Reliability evaluation and enhancement of distribution systems in the presence
of distributed generation based on standby mode

ارزيابي قايبليت اطمينان و بهبود سيستم توزيع در حضور توليد پراكنده براساس حالت آماده به كار


تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
دانلود متن انگلیسی


1-    مقدمه :
سيستم هاي توذيع شده در اصل نسل هاي جديد طراحي شده است از اين روز افزايش سطح نفوذ DJ باعث تغييرات در برنامه ريزي ، بهره برداري و نگهداري سيستم هاي توذيع شده است. حضور  DJ در شبكه توذيع و برنامه ريزي شبكه تاثير گذاشته و بهره برداري و تعمير و تعمير نگهداري و خدمات كمكي و كيفيتي خدمات و جنبه هاي نظارتي را در پي دارد

خرید