همکار فایل

ترجمه اثر فشار همگن بالا بر روي خواص رئولوژيكي گوجه فرنگي

ترجمه مقاله انگلیسی


Effect of high pressure homogenization (HPH) on the rheological properties
of tomato juice: Viscoelastic properties and the Cox–Merz rule


اثر فشار همگن بالا(HPH) بر روي خواص رئولوژيكي گوجه فرنگي : خواص ويسكوالاستيك و نقش كاكس- مرزتعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
دانلود متن انگلیسی

  مقدمه
خصوصيات رئولوژي مواد غذايي براي طراحي عمليات واحد، بهينه سازي فرايند وكيفيت بالاي محصول مهم است. (ايبارز و باربوس 2003) (و چانواز و رائو1999) از نقطه نظر مهندسي منحني جريان مداوم راه ارزشمندي براي توصيف رفتار رئولوژيك مايعات است. ( استف 1996) با اين حال بسياري از پديده ها نمي تواند  به تنهايي توسط تابع ويسكوزيته توصيف شده و در نتيجه رفتار الاستيك نيز بايد در نظر گرفته شود.( استاف1996) خواص ويسكوالاسيته در طراح و پيش بيني ثبات محصول بسيار مفيد است. (ايبارز-باربوسا2003)علاوه بر اين ويسكوالاستيك در محصولات ممكن است رفتار جالبي مانند وايزن برگ و اثرات آن داشته باشد بنابراين مطالعه و شرح خواص ويسكوالاستيك مواد غذايي مايع براي يك درك بهتر از رفتار خود در طول پردازش، ذخيره سازي و مصرف مهم است.

خرید