همکار فایل

ترجمه بررسی انگیزه و حسرت پس از خرید

ترجمه مقاله انگلیسی


Self-gifting guilt: an examination of self-gifting
motivations and post-purchase regret

 احساس گناه پس از خرید: بررسی انگیزه و حسرت پس از خرید:تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
دانلود متن انگلیسی


1-مقدمه:
انگیزه های هدیه دادن در مراسم به ویژه در کریسمس در یک منطقه به خوبی تحقیق شده است. (کلارک 2008-2006). با این حال خود هدیه یک فرایند عملکردی است. چرا که این اقدامات به افکار درو.نی فرد در ارتباط برقرار  کردن و نظردادن به عنوان پیش بینی عوامل و نتایج خاص یا بالقوه تصمیم گیری خرید است. از این رو فرایند خود هدیه از خرید دهیه های سنتی متفاوت  است. زیرا نیاز از درخواست دیگران در مورد ترجیحات هدیه ای حذف شده است. سوابق پژوهشی قبلی رفتار خودهدیه ای را مورد بررسی قرار نداده اند. خریداران اغلب در تصمیم گیری های خود برای خرید با این موضوع مواجه می شوند. یکی از این تصمیم ها خرید برای خود است(موخو پادهاچ و رامایو و بویی 2011). جنبه بعدی مربوط به تاسف بعد از خرید است. این مقاله به این سوال در مورد سوابق انگیزه خود هدیه و ارتباط بین انگیزه خود هدیه و تاسف بعد از خرید پرداخته است.


خرید