همکار فایل

بررسي تئوري شاهي آرماني

بررسي تئوري شاهي آرماني و تداوم آن در دورة اسلامي
تعداد صفحات: 13
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

نتيجه‌گيري:

اين مقاله تئوري شاهي آمارني در انديشة ايرانشهري و تداوم آن در دورة اسلامي را به بحث گذاشت و مشخص نمود كه اين مفهوم از يك موقعيت ويژه در تفكر ايراني برخوردار است. ويژگيهاي تئوري شاهي آرماني و برداشت وجوه مختلفي از آن در هر يك از قالبتهاي تفكري مورد بحث، يعني فلسفه سياسي، سياستنامه و حكمت اشراق دغدغه اصلي اين مقاله بود؛ همانطور كه در بحثها مورد بررسي قرار گرفت، تئوري شاهي آرماني مفهوم بنيادين انديشه سياسي ايرانشهري يا آرمانشهر است كه بعنوان رئيس اول مدينة‌ فاضله در فلسفه سياسي فارابي، پادشاه آرماني در نظرية‌ سلطنت خواجه نظام الملك طوسي و حكيم شاه در حكمت اشراق شيخ شهاب الدين سهروردي بكار رفته است. در حالي كه سهروردي به گم شدن فلسفه در زمان خود كه فلسفه اشراق به جا مانده از ايران باستان مي‌باشد، پرداخته است، نظام الملك اصول تئوري ايرانشهري را با بحث در مورد مدل شاهانه ايران باستان احياء كرد و سعي كرد آنرا با واقعيتهاي زمان خود هماهنگ كند.


فهرست
عنوان
مقدمه
جهان بيني در ايران باستان
ويژگيهاي شاه آرماني
الف. قدرت موثر يا زور
ب. آئين يا قرارداد اجتماعي
پ- فرّه ايزدي يا شوكت
4- تداوم انديشه ايراني در دورة اسلامي
الف. فلسفه سياسي
ب. سياستنامه
پ. حكمت اشراق
5- نتيجه‌گيري و جمعبندي
6- فهرست منابع


خرید