همکار فایل

پیشرفت های اخیر در زمینه خوشه بندی داکیومنت

ترجمه مقاله انگلیسی


Recent Developments in Document Clustering

پیشرفت های اخیر در زمینه خوشه بندی داکیومنت

تعداد صفحات انگلیسی: 25 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
دانلود متن انگلیسی


این گزارش مروری کوتاه بر وضعیت فعلی پژوهش  های انجام گرفته بر خوشه بندی داکیومنت دارد و پیشرفت های اخیر در این حوزه را معرفی می کند. الگوریتم های خوشه بندی با دو سناریو فرضی در ذهن در نظر گرفته می شود: خوشه بندی query آنلاین با محدودیت کارآمدی شدید و خوشه بندی آفلاین با تاکید بر صحت انجام. تجزیه و تحلیل مقایسه ای الگوریتم ها همراه با یک جدول خلاصه ویژگی های مهم انجام شده و مشکلات باز و همچنین تحقیقات آتی در این حوزه مورد بحث قرار می گیرد.
محتوا
1.    مقدمه
2.    خوشه بندی خوب، بد و زشت
3.    مدل فضای برداری
 3.1 پيش‌ پردازي
 3.2 مثال
4.    توسعه k-means
 4.1 k-meanکروی آنلاین
  4.2 k-means کرنل
5.    الگوریتم زایشی
 5.1 مدل گاسین
5.2 حداکثر انتظار
 5.3 مدل میزس-فیشر
 5.4 k-means مبتنی بر مدل
6.    خوشه بندی طیفی  
6.1 خوشه تقسیم و ادغام
 6.2 خوشه بندی fuzzyفازی
7.    کاهش ابعادسنجی
7.1 تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی
7.2 تجزیه ماتریس نامنفی
  7.3کوکلاسترینگ طیفی نرم
 7.4 لینگو
8.    مدل مبتنی بر عبارت
 8.1 خوشه بندی درختی
8.2 نمودار ضمیمه داکیومنت
9.    تحلیل مقایسه ای
 9.1 خوشه بندی جستجو Query
9.2 خوشه بندی مجموعه     
10.    نتیجه گیری

خرید