همکار فایل

ترجمه بهره برداری از مبدل

ترجمه مقاله انگلیسی


Exploiting PV Inverters to Support Local Voltage—A Small-Signal Model

بهره برداری از مبدل PR برای حمایت از ولتاژ محلی – یک مدل سیگنال کوچک


تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه :
تولید پراکنده سودمندی برق را با کاهش ازدحام شبکه ، کاهش نیاز برای نسل جدید ، ظرفیت انتقال (به طور بالقوه) افزایش داده و می تواند خدماتی از جمله فرکانس های محلی و ولتاژ حمایتی/ کنترلی پیشنهاد دهد[1]-[5]. بااین حال مثل نفوذ در تجدید پذیری مبتنی بر افزایش DG ، طبیعت متناوب از منبع می تواند علت چالشهایی همچون تعمیرات ولتاژ که به نوبه خود می تواند، منجر به بی ثباتی سیستم شده باشد.

خرید