همکار فایل

مقاله حسابداری از دیدگاه اجتماعی

تعداد صفحات: 25
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

تعريف ماتريس حسابداري اجتماعي
نظام‌مند كردن آمارهاي اجتماعي (آمارهاي مردمي) با آمارهاي نظام‌مند شده كلان اقتصادي (حسابهاي ملي) و بخشي اقتصادي (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظري اقتصاد خرد و كلان در يك يك ماتريس جبري را نظام حسابداري ميانه و يا ماتريس حسابداري اجتماعي مي نامند.
از تعريف فوث مي توان به دو     كلي زير رسيد كه ميزان انعطاف پذيري ماتريس حسابداري اجتماعي را نسبت به ساير نظامهاي حسابداري موجود آشكار مي كند.

فهرست
مقدمه
تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی
پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی
منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی
انواع حسابهای اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری
خواص ماتریس حسابداری و تفکیک پنج حساب اصلی جامعه براساس واحدهای مشخص آماری
حساب تولید به دو زیر حساب
حساب نهادها
یادداشتها
منابع فارسی

خرید