همکار فایل

ترجمه پایداری سازمان های غیر دولتی

ترجمه مقاله انگلیسی


Credit NGOs’ sustainability in
rural financial market: a SWOT
analysis on DAYBANG
پایداری سازمان های غیر دولتی یا (NGO) های اعتباری در بازار مالی روستایی:


تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه : به طور کلی پذیرفته می شود که موسسات مالی غیر رسمی، وام اساسی را برای کشاورزان در مناطق روستایی چین فراهم می کنند که منشاء ان در بازارهای مالی روستایی نا تمام می باشد. که در درجه اول بنیادی از موسسات مالی رسمی در مدت زمان طولانی از مناطق روستایی در معرض خطر اجتناب می کنند. دو نوع اصلی در بازار مالی روستایی وجود دارد که نیاز به انتقادی ارزیابی شده دارد.

خرید