همکار فایل

ترجمه مقاله اندازه بهینه و محل دستگاه SVCT


ترجمه مقاله انگلیسیOptimal sizing and location of SVC devices for improvement of voltage

profile in distribution network with dispersed photovoltaic and wind

power plants

اندازه بهینه و محل دستگاه SVCT برای بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع با فتوولتاییک پراکنده و نیروگاه بادی

تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
دانلود متن انگلیسی


مقدمه
از لحاظ تاریخی توسعه شبکه های توزیع بدنبال مفهوم سنتی آن در تولید برق متمرکز بوده  و شبکه توزیع با یک شعاع توپولوژیکی منفعل بوده است. جریان های برق در شبکه توزیع سنتی یک طرفه بود و توسط مشخصات بار تعیین می شده است. افت ولتاژ توسط تنظیم ترانسفورماتور بوده و خازن هایی در جهت بهبود آن استفاده می شده است. با این حال سیستم قدرت در حال تغییراست.

خرید