همکار فایل

استفاده از فناوری فوق هوشمند هیبریدی

On solving the forward kinematics of 3RPR planar parallel

manipulator using hybrid metaheuristics

حل سینماتیک سطوح موازی کنترل3RPR با استفاده از فناوری فوق هوشمند هیبریدی


تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
دانلود متن انگلیسی


مقدمه:
استفاده از الگوریتم های جستجوی فوق هوشمند  در دهه های اخیر برای حل مشکلات NP در بهینه سازی مسائل دنیای واقعی دشوار شده است. روش های جستجویفوق هوشمند مانند الگوریتم ژنتیک و الگوریتم شبیه سازی شده باعث تعدادی از مشکلات نرم افزاری می شود.

خرید