همکار فایل

متن ترجمه شده در مورد دارایی

متن ترجمه شده در مورد دارایی
  رشته حسابداری
نام مقاله اصلی Asset(دارایی) به همراه ترجمه

فرمت word تعداد صفحه انگلیسی ۳   تعداد صفحه فارسی ۳

خرید