همکار فایل

ترجمه بررسی روش های خوشه بندی اسناد

ترجمه مقاله انگلیسی
A Survey of Document Clustering Techniques

                          مقایسه و بررسی روش های خوشه بندی اسناد(داکیومنت)تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
دانلود متن انگلیسی


طرح کلی مطالب اساسی این مقاله به شرح زیر است. بخش 2 بررسی مختصری از تکنیک های خوشه بندی سلسله مراتبی متراکم ارائه می دهد در حالی که بخش 3 طرح فضایی بردار برای اسناد(داکیومنت) را بررسی می کند، به ویژه جنبه های لازم برای درک خوشه بندی اسناد(داکیومنت) را بیان می کند. بخش 4 اندازه گیری های کیفیت خوشه هایی که به عنوان مبنایی برای مقایسه تکنیک های مختلف خوشه بندی اسناد(داکیومنت) مورد استفاده قرار می گیرد را ارائه می دهد و در بخش 5 جزئیات بیشتر در مورد k-means و الگوریتم k-meansbisectingارائه می دهد. بخش 6 به طور خلاصه مجموعه داده های استفاده شده در آزمایشات ما را شرح می دهد و بخش های 7 و8 نتایج تجربی بدست آمده را بیان می کنیم. بطور خاص، بخش 7 سه روش سلسله مراتبی متراکم را مقاسیه می کند. درحالیکه بخش 8 روش سلسله مراتبی k-means و bisecting K-means را بررسی و مقایسه می کند. فصل 9 هم نتایج بدست آمده را توضیح داده و در بخش 10  خلاصه ای از نتایج بدست آمده را شرح می دهیم.

خرید