همکار فایل

مشکلات و راه حل های بازسازی مسکن

ترجمه مقاله انگلیسی
Housing and regeneration: the problem or the solution

مسکن و بازسازی : مشکلات و راه حلها

تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
دانلود متن انگلیسی


مقدمه :
مسکن منبع مشکلات فعلی
سیاست مسکن به طور سنتی تمرکز ارائه یک خانه مناسب و معقول برای هر خانواده و با یک قیمت مناسب می باشد. که در آن خانه مناسب و معقول از نظر ویژگیهای فیزیکی خانه و فضای آن تعریف شده است. ( سازمان حمایت محیط زیست 1977-1971) سیاست متمرکز بر ارائه مسکن به اندازه کافی بوده و در پرداخت یارانه به مسکن به طوری که خانواده های کم درامد قادر به دست یابی به استانداردهای کافی باشد. پرداخته است از سازنده خانه انتظار می رود. که به ارائه خانه ای مناسب و معقول پرداخته و فرض می شود که چنین خانه ای برای مستاجر قابل قبول باشد. به طور عمده در مناطق بزرگ درون شهری بخش مهمی از سیاست مسکن از سال 1960-1950) بوده است .


خرید