همکار فایل

ترجمه مقاله فرسایش و تولد دوباره مرکز شهر

ترجمه مقاله انگلیسی

The Trope of the Organic City: Discourses of Decay and Rebirth in Downtown Seattle
بحث در مورد فرسایش و تولد دوباره مرکز شهر سیاتلتعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه :
در اواخر سال 1994 شهردار نورمرایز به شورای شهر سیاتل رای قاطعانه ای جهت بازگشایی خیابان کالج در مرکز شهر سیاتل جهت تردد خودروها دادند . اگر چه این با سر و صدایی همراه بود اما تصمیم به بازگشایی خیابان کالج در میان 8 سال امر شهرداری بحث برانگیز بود . از بسیاری جهات آن تسکینی برای وضع موجود بود

خرید