همکار فایل

ترجمه مقاله تاثیر داستان سرایی تصویری در کودکان

ترجمه مقاله انگلیسی

A COMPARISON OF EFFECT OF PICTORIAL

STORYTELLING AND PLAYING GAMES ON IRANIAN
KINDERGARTNERS ' VOCABULARY RECOGNITION

                    مقایسه تاثیر داستان سرایی تصویری و بازی در کودکان جهت شناخت واژگان


تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه :
در جامعه ی جهانی امروز مطالعه ی زبان های خارجی یک ضرورت است ( اهری -2001) به گفته ی چو و وآنگ و پینگ در سال 2001 زبان آنگلیس به عنوان یک زبان جهآنی به یکی از مهم ترین ابزار علمی و حرفه ای تبدیل شده است مطالعات اخیر مزایای آموزش زبان دوم یا خارجی را ذکر نموده آند. در واقع کودکان در اموزشی با لقوه  بوده و برای یادگیری یک زبان خارجی متن با سرعت نسبتا بیشتر تری نسبت به افراد بزرگسال را دارند.

خرید