همکار فایل

استفاده از داستان گویی برای بهبود سواد آموزی

ترجمه مقاله انگلیسیThe Power of Story: Using Storytelling to Improve Literacy Learning

قدرت داستان : استفاده از داستان گویی برای بهبود سواد آموزی :


تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
دانلود متن انگلیسی


تحقیقات در داستان سرایی:
مطالعات متعددی در مورد تاثیر استفاده از داستان سرایی به عنوان یک استراتژی آموزشی آنجام شده است. با توجه به مطالعات ایزبل، سوبول، لینداور و لورنس(2004) محققان تاثیر داستان سرایی و خواندن داستان بر روی توسعه زبان درک کودکان بین گروه سنی 3تا 5 سال مورد مطالعه قرار دادند. شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند.

خرید