همکار فایل

روش گسترش تجزیه و تحلیل چند معیاره تصمیم گیری

ترجمه مقاله انگلیسی

The extended QUALIFLEX method for multiple criteria decision analysis based

on interval type-2 fuzzy sets and applications to medical decision making


روش گسترش    QUALIFLEX  برای تجزیه و تحلیل چند معیاره تصمیم گیری بر اساس دو نوع مجموعه فازی و برنامه های کاربردی جهت تصمیم گیری های پزشکی


تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
دانلود متن انگلیسی


مقدمه
 پلینک تعمیم جایگشت ژاگوت لاگرز را برای توسعه انعطاف پذیری معیارهای چند گانه تصمیم گیری وکاربرد و در آن روش QUALIFLEX شناخته شد. روش QUALIFLEX از یک مدل برتر سرچشمه گرفته که مجموعه ای از رتبه بندهای اولویت دار را در خود دارد که بهترین شاخص می باشد ( هوانگ و یونگ 1381) روش QUALIFLEX روشهای متعدد معیارهای تصمیم گیری در رابطه با مشکلات را با آزمایش این که چگونه هر یک از رتبه بندی ها ممکن است با معیارهای مختلف پشتیبانی شود را بررسی نمود(لادلیما و همکارانش 2003) مزیت اصلی QUALIFLEX در روش درمان صحیح و اطلاعات ترتیبی است


خرید